Download it e-boek fergees

Rinze de Kikkert is fansels gek op wetter. Mar hjoed leit Rinze sels foar in kikkert wol hiel faak yn 'e plûmpert!

Rinze is gek op wetter is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.

Leeftijd: 4+ | Taal: Fries

Download it e-boek fergees

Rinze dy fiert hjoed syn jierdei. Taart, kadootsjes en besite, sa'n feestje makket kikkerts blier!

Rinze syn jierdei is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.

Leeftijd: 4+ | Taal: Fries

Download it e-boek fergees

It alfabet fan Rinze de Kikkert

Rinze's AaBee is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.

Leeftijd: 4+ | Taal: Fries

Rinze hat ek in webstek!

Sjoch foar mear ynformaasje oer Rinze de Kikkert op:
www.praatmarfrysk.nl/rinze.php

Rinze syn webstek
Praat mar Frysk
Afûk
Provinsje Fryslân
Buro KLEI